Bio Excel Wall of Fame

Wall of Fame

Bio-Excel Scroll of Honor: MBBS Students

Here  is a List of  Our Top ranking Trail-blazers  who have  scored  high  in Biology  and made  us proud  by entering the Medical profession.

 

Name Batch College
Priyanka Sharma 2009 KEM, Mumbai
Rahul Prasad 2007 GMC   Nagpur
Swati Suroshe 2007 GMC Nagpur
Nidhi Raut 2007 IGMC Nagpur
Sushant Srivastava 2007 IGMC Nagpur
Gayatri Venkatraman 2008 NKPSIMS  Nagpur
Geeta  Gangwati 2008 B J Medical, Pune
Parmeshwar Sathpathi 2008 IGMC Nagpur
Yogesh  Mankar 2008 IGMC Nagpur
Isha Jaiswal 2008 Sewagram
Jugal Piperwar 2009 GMC Nagpur
Rahul Patil 2009 GMC   Nagpur
Pratusha Mukharjee 2009 MBBS
Rahul Gupta 2009 MBBS
Unnati Mishra 2009 BDS
Ankit Panjwani 2010 MBBS
Shubham Kalbande 2010 MBBS
Ajinkya Buradkar 2010 Nair Mumbai, PG from New York
Rashi  Gupta 2011 Manipal MBBS, PG Sawai Mansingh
Prashnita  Narnawre 2011 BDS
Nikita Ranglani 2011 Sewagram
Saurabh Raut 2012 IGMC,  PG fom Solapur
Ankit Panjwani 2012 GMC   Nagpur
Shubham Kalbande 2012 GMC   Yavatmal
Madhulika Chkraborthy 2012 GMC   Nagpur
Vishal Gupta 2012  Solapur
Sumit Jagyasi 2012 Datta meghe
Omkar Garjalwar 2012 Veterinary
Shreya Gaikwad 2012 Thane GMC
Sara 2013 Dhule GMC
Simi Simon 2013 IGMC
Sakshi Mishra 2013 IGMC
Rishikesh  Gawande 2015 GMC  Akola
Shraddha Gagbhiye 2015 NKPSIMS
Ishani Paul 2015 NKPSIMS
Reenal Bisen 2015 NKPSIMS
Pratha Sharma 2015 NKPSIMS
Prutha Bhagat 2016 Datta Meghe
Rutuja Dani 2016 MBBS
Aditi  Arora 2017 IGMC
Nikhil Likhitkar 2017 GMC
Nirmal Rathi 2016 AIIMS  Raipur
Ujjwal Rathi 2016 AIIMS  Raipur
Apurva Kothari 2017 Grant medical  College  Mumbai
Sameer  Rajkondawar 2017 MBBS
Sarvesh Powar GMC Akola
Palash Bawiskar GMC Akola
Amruta Magrurkar GMC Yavatmal
Pooja Kela GMC   Nagpur
Pratiksha Warulkar GMC Akola